Regulamin

Serwisu internetowego
www.motory.pl


 

Zamieszczane ogłoszenia w naszym Serwisie są aktywne przez 90 dni i są darmowe.
 

 
§ 1
Definicje regulaminowe


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 
1. Administratorze – należy przez to rozumieć administratora Serwisu WALDEMARA KOSAŁKA, przedsiębiorce prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DAXTON POLAND WALDEMAR KOSAŁKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8731173883 , nr REGON 850524430, ul. Przemysłowa 14, 33-100 Tarnów .
2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć zarejestrowaną przez Administratora osobę fizyczną korzystającą z konta użytkownika,
3. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć konto w systemie informatycznym umożliwiające zarządzanie kontem użytkownika, do którego dostęp jest uzależniony od podania adresu poczty elektronicznej oraz hasła,

 
 
§2
Rejestracja użytkownika

 
 
   
1. Zamieszczanie ogłoszeń przez Użytkownika w Serwisie Motory.pl wymaga rejestracji u Administratora.
2. W celu rejestracji Użytkownik podaje Administratorowi następujące dane:
hasło, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przeprowadzenia rejestracji.
3. Dane, o których mowa w ust. 2 muszą być dokładne i zgodne ze stanem faktycznym.
4. Po podaniu danych określonych w ust. 2 użytkownik posiada dostępu do Konta.
5. Zarejestrowanie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
6. Po zarejestrowaniu użytkownik ma prawo do zamieszczania ogłoszeń.


 
 
§ 3
Dane osobowe

 
 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkownika podczas korzystania z Portalu jest WALDEMAR MAREK KOSAŁKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DAXTON POLAND WALDEMAR KOSAŁKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8731173883 , nr REGON 850524430, ul. Przemysłowa 14, 33-100 Tarnów .
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera polityka prywatności zamieszczona w Portalu.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo wnoszenia o ich uzupełnienie, zmianę lub usunięcie. Wniosek o usunięcie danych osobowych jest równoznaczny z wnioskiem o likwidację Konta Użytkownika.
 
§4
Zasady korzystania z Serwisu. Odpowiedzialność prawna

 
 
  
1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
2. Odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez Użytkownika ponosi wyłącznie Użytkownik.
3. Treści lub inne materiały umieszczane przez Użytkownika nie mogą:
1) Naruszać powszechnie obowiązujących norm prawnych,
2) Godzić w dobra osobiste,
3) Naruszać praw autorskich bądź innych praw na dobrach niematerialnych,
4) Naruszać zasad współżycia społecznego bądź dobrych obyczajów,
5) Stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.
4. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści lub innych materiałów umieszczonych przez Użytkownika, jednak ma prawo zastosowania środków regulaminowych w przypadku, gdy poweźmie informację o niezgodności tych materiałów lub treści z ust. 3.
5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 2 ust. 3 lub § 4
ust. 3 Regulaminu, Administrator ma prawo:
1) tymczasowo lub definitywnie usunąć treści lub inne materiały umieszczone przez Użytkownika,
2) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
3) zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony,
4) skasować Konto Użytkownika.

 
          W zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia 
          obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
  
6. Administrator ma prawo zobowiązać Użytkownika do udzielenia wyjaśnień
w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie Regulaminu. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień Administrator może zastosować środki regulaminowe (ust. 5).
7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zlikwidować Konto Użytkownika. Likwidacja Konta Użytkownika jest równoznaczna z usunięciem wpisów.
8. W przypadku likwidacji Konta Użytkownik może otrzymać umieszczone przez niego treści lub inne materiały w wersji zarchiwizowanej, pod warunkiem, że ich przekazanie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, po pokryciu wynikających stąd kosztów.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub przerwę w działalności portalu z przyczyn technicznych, informatycznych lub z powodu działania siły wyższej.
10. Informacje i komunikaty dla Użytkowników będą publikowane na stronie www.motory.pl Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z powyższymi informacjami.
11. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: pomoc@motory.pl
12. Korzystanie z materiałów umieszczonych na portalu przez Użytkowników oraz przez osoby niezarejestrowane jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem art. 25, 34 i 35 ustawy. Do materiałów umieszczonych na portalu ma prawo Administrator, chyba, że z ich treści lub kontekstu wynika co innego.

 
§ 5
Postępowanie reklamacyjne 
1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą podjętej wobec niego decyzji albo innych kwestii związanych z prowadzeniem portalu.
2. Każda osoba korzystająca z portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna,że materiały umieszczone na portalu nie spełniają warunków określonych w § 4ust.3.
3. Reklamacje składa się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (§ 4 ust. 11).
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz szczegółowe uzasadnienie.
5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 5 biegnie od dnia ich przekazania przez wnioskodawcę.

 

 
§ 6
Postanowienia końcowe

 
 
   
1. Administrator ma prawo zmiany Regulaminu. 
2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik ma prawo likwidacji Konta Użytkownika.
3. W sprawach nienormowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2019
 
Używamy plików cookies.